Saturday, August 05, 2006

Khung wesite theo yeu cua Nha truong

1.Khung trang web:
I.Trang chủ(những tin tức mới)
II.Trường chuyên Hưng Yên
2.1 Lịch sử phát triển của trường
2.2 Chi Bộ Đảng
2.3 Đoàn Thanh Niên
2.4 Công Đoàn
2.5 Truyền thống(thành tích)
2.6 Hội Đồng Niên(theo cac khoá)
III.Tin tức
3.1 Tin mới(gồm cac tin mới nhất)
3.2 Bản tin hoạt động của trường(các tin cũ)
3.3 Tin tức khác
IV. Viết dưới mái trường,sáng tác
V.Diễn Đàn
5.1 Toán
5.2 Lý
....
5.8 Ngoại ngữ
5.9 Các vấn đề khác
VI.Tuyển sinh
_Kết quả,Thông báo.Văn bản tuyển sinh.
VII.Tư Liệu
cac công trình NCKH,bài nghiên cứu...
VIII.Liên hệ phụ huynh
y kiến của phu huynh và nhà trýờng
IX. Thư Viện Ảnh
X. Liên hệ góp ý

anh Tuan k2001

Co anh Tuan cung lop voi anh Sang, Vinh co chat voi anh ay.. day la 1 fan cua Messages.. moi nguoi cung doc nhe'...


Vinh Nguyen: anh oi...
tuanha linux_ithut: oi
Vinh Nguyen: thay Giang se chi dao viec lap webiste
tuanha linux_ithut: co chuyen gi em
Vinh Nguyen: anh co the gap truc tiep thay cung dc a
tuanha linux_ithut: sao lai the
tuanha linux_ithut: anh tuong thay Nam
tuanha linux_ithut: ma bay h truong minh ai lam hieu truong nhi?
Vinh Nguyen: hom nay thay Giang tap trung moi nguoi de thong nhat khung website
tuanha linux_ithut: em biet ko?
Vinh Nguyen: thay Thiem
tuanha linux_ithut: Luu Chi Thiem ah?
Vinh Nguyen: thay Giang la pho hieu truong
Vinh Nguyen: yeah...
tuanha linux_ithut: okie
tuanha linux_ithut: co gi anh se contact voi thay Giang
tuanha linux_ithut: thay Nam bao co khi hom nay hoac ngay mai thay se ve
tuanha linux_ithut: anh doi den mai
tuanha linux_ithut: neu ko gap duoc
tuanha linux_ithut: chac anh phai nho ai do ban em
tuanha linux_ithut: chi tiec la cac em chua co kinh nghiem
tuanha linux_ithut: nen se ko truyen dat duoc dung y cua anh
tuanha linux_ithut: cung nhu lay duoc yeu cau tu cac thay
Vinh Nguyen: vang
tuanha linux_ithut: thoi
tuanha linux_ithut: anh di choi day
tuanha linux_ithut: co thang ban den choi
tuanha linux_ithut: em neu co gap ai
tuanha linux_ithut: nhan giup anh nhe
Vinh Nguyen: ok
atuanha linux_ithut: ban nao do lien he voi anh
tuanha linux_ithut: em co dia chi cua anh chua nhi?
tuanha linux_ithut: Hua Anh Tuan
tuanha linux_ithut: email: huaanhtuan@gmail.com
Vinh Nguyen: ok
tuanha linux_ithut: Tel : +844.2671097
Vinh Nguyen: hi
tuanha linux_ithut: Mobile: 0904.257.527
tuanha linux_ithut: truoc anh tuong chi co cac em tham gia thoi
Vinh Nguyen: vang
tuanha linux_ithut: nhung gio con co cac thay nua
Vinh Nguyen: vang
tuanha linux_ithut: phai co quy trinh cu the
Vinh Nguyen: vang...
Vinh Nguyen: the toi nay
Vinh Nguyen: hoac luc nao day
tuanha linux_ithut: phai lam cho hoang trang chut
tuanha linux_ithut: hi`
tuanha linux_ithut:
Vinh Nguyen: anh co the online voi moi nguoi dc ko a?
tuanha linux_ithut: ko amateur duoc
Vinh Nguyen: bon em van thuong online ban bac
Vinh Nguyen: vang
tuanha linux_ithut: hi`
tuanha linux_ithut: anh ko quen kieu ban bac cong viec nhu the nay
tuanha linux_ithut: gap mat se tot : roi
tuanha linux_ithut: the nhe
inh Nguyen: ok
Vinh Nguyen: chuc anh vui ve
tuanha linux_ithut: co gi moi nguoi co the nhan anh
tuanha linux_ithut: okie
tuanha linux_ithut: thanks!
tuanha linux_ithut: Have a nice weekend !
Vinh Nguyen: em se nhan lai moi nguoi the a
tuanha linux_ithut: bibi

Wednesday, August 02, 2006

From Vinh: Thong bao hop Offline ngay thu 7(ngay 05 thang 8)

Lien sang nay da trinh bay De an cua nhom voi thay Giang. Va nhu noi dung buc thu cua? thay` gui to thi` moi nguoi co the thay la` Nha truong dang ung? ho^. va` se giup do nhom chung ta trong viec lap website.

Nhom chung ta se duoc chinh thuc thiet ke website theo yeu cau tu phia nha truong... Va trong thoi gian dau cung chiu trach nhiem quan li va cu?ng co^' website, truoc khi ban giao voi Nha truong.

Noi dung co ban la nhu the... Va viec quan trong sap toi la thu 7 tuan nay, Thay Giang se tap trung cac hoc sinh co y tuong lap website ( khong chi co nhom minh, ma con co 1 so hoc sinh nua), de ban` bac va thong nhat y kien. Nhan dip nay, theo y kien cua Lien va to thi` nhom minh` cung tranh thu? offline gap mat luon.
Mot so viec can gap mat de^? thong nhat nhu* : dong' gop, phan cong nguoi quan li' quy~ nhom'; nghien cuu tai` lieu nhan duoc, va` de^` ra cac buoc thuc hien tiep theo....
Vi vay rat mong moi nguoi bot chut thoi gian de^? ve^` HY sang thu 7 nay... Thoi gian la 9h 30, tai truong minh`...

Tho*`i co* va` va^.n ho^.i deu dang rat ung? ho chung ta... Rat mong moi nguoi do^`ng long` hon nua de^? website se nhanh chong duoc hoan thanh.

Chuc moi nguoi Offline vui ve!!! Moi nguoi chu y dem theo tien du* fong` de^? dong quy nhom nhe... (150 nghin du*. kien)----> Neu Lien xin duoc tro*. giup tu*` fia nha` truong thi` cancel!

Thu* tu*` thay` Giang

Day la thu thay Giang gui Vinh... Moi nguoi doc nhe...

Chao em!
... [ti?nh lu*o*.c]....
Lien vua gap thay de bao cao tinh hinh chung cua van de cac em dat ra. Hom truoc Lam cung len nha thay bao cao. Khoang hon 1 thang truoc cac anh lop Toan khoa truoc cac em cung xin y kien thay ve van de do.
Truoc het thay mat truong thay cam on tat cac em. Thay luon ung ho cac em. Truoc mat thay thong tin nhu the nay:
1) Dong y de cac em lap trang ­web truong chuyen Hung Yen, tu nay cho den khi kyr niem tron 10 nam thanh lap truong la thoi gian de cac em xay dung va cung co trang web. Trong khoang thoi gian khi trang web di vao hoat dong truong se tien hanh cac thu tuc can thiet.
2) Mac du chua chinh thuc dieu hanh trang web nay song moi thong tin ve truong tren trang web nay phai duoc truong kiem soat.
3) Cac kinh phi nhu mua ten mien, thue hot truong se cung cap
...
Vao 9h30 sang thu 7 ( 5-8-2006) thay se trieu tap tat ca nhung hoc sinh tham gia hop ban ve viec lap trang web nay.
Thay so bo thong tin nhu vay de Vinh biet. Chuc luon vui ve nhe!
Thay: Nguyen Thanh Giang

Friday, July 28, 2006

kế hoạch (from Liên)

ke hoach
thiet ke trang web THPT chuyen HY
(chyn.net)

Nhan dip truong THPT chuyen HY ky niem 10 nam thanh lap, nhom cac cuu hoc sinh THPT chuyen HY lap nhom thiet ke trang web THPT Chuyen HY. Day la mon qua cac the he hoc sinh gui tang nha truong nhan dip ky niem trong dai nay.

I. Muc dich, yeu cau:
Muc dich: -Tao web hanh chinh chinh thuc cho nha truong
- Cap nhat tin tuc hoat dong cua truong va quang ba hinh anh truong THPT chuyen HY
- Tao dien dan cho hoc sinh Chuyen HY
Yeu cau: - Dam bao yeu cau chinh tri- giao duc cua nha truong
- Dam bao yeu cau hien dai, phu hop voi nguoi tham gia
- che do bao mat tot, noi dung phong phu
II. Noi dung thuc hien:
1. Ten trang web(de xuat): chyn.net
2. Noi dung web:
- Dang tai moi thong tin chinh thuc ve truong, tin tuc hoat dong cua truong
- Dang tai nhung bai viet, nhung guong mat tieu bieu ve giao vien, hoc sinh nha truong
- Dien dan cho giao vien, cac the he hoc sinh
- Noi lien he giua nha truong va phu huynh hoc sinh + cac co quan khac
III. Phuong phap tien hanh
1. Cong cu:
- Su dung cong cu dotNet, cong cu hien dai nhat va manh nhat cua Microsoft, xay dung he thong portal tren nen dotNet mang phong cach hien dai
- Su dung DotNetNuke: he thong ma nguon mo duoc thua nhan la on dinh va de quan tri
- He quan tri co so du lieu la SQL Sever 2000
2. Quan tri:
- Nha truong thiet lap ban quan tri he thong, dong vai tro la admin kiem duyet va quyet dinh moi thong tin dua len trang web
- Nhom thiet ke la tu van ky thuat, chinh sua va thay doi theo yeu cau tu phia nha truong. nhom truong la nguoi quan tri he thong cao nhat
- Thanh vien nhom thiet ke se phoi hop cung nha truong la mod, admin cua dien dan
3. Lich trinh tien hanh:
- Lap nhom thiet ke
- Phan cong cong viec
- Xay dung de an, khung website
- Mua ten mien
- Lam ban demo trinh nha truong
- Chinh sua ky luong theo yeu cau tu phia nha truong
- Post noi dung
- Chinh thuc hoat dong
IV. Phan cong thuc hien:
1. Phu trach chung:
2. To ky thuat: 1 ....Sang (12tt- k2001) (C)
2. Tran Tuan Anh (12Tin- k2002)
3. Tran Minh Hoa (12toan-k2003)
......
3. To noi dung: Bui Kim Lien (12van-k2003)
V. Mo hinh san pham:
1. Khung website:
I. Trang chuII Truong THPT chuyen Hung yen2.1 Lich su2.2 Co so vat chat2.3 Co cau dao tao2.4 Thanh tich2.5 Danh sachIII. Thong tin hoat dong3.1 Ban tin truong3.2 Tin tuc khac3.3 Thong tin thanh vienIV. Nghi va vietV. Guong matVI ��Dien dan6.1 Hoc tap6.1.a CLB Toan hoc6.1.b CLB Vat Ly6.1.c CLB Hoa hoc- Sinh hoc6.1.d CLB Van hoc6.1.e CLB Lich su- Dia ly6.1.f CLB Ngoai ngu6.2 Cuoc song6.2.a The thao6.2.b Van tho- sang tac6.2.c Goc vui cuoi- giai tri6.3 Hoi dong nien Phan chia theo cac khoa hoc( 1997 den 2005)VII. Thu vien anh7.1 Anh truong7.2 Anh cac kho'aVIII. Lien he �C Gop y
2. Slide thiet ke ban dau(kem o usb)
Tren day la ke hoach thiet ke website THPT chuyen HY. ban ke hoach chac chan co nhieu thieu sot. de nghi chinh sua------> ban chinh thuc trinh bay voi truong vao 2/8 toi. cam on cac ban. Lien


Wednesday, July 26, 2006

gop y from Lien

Cam on bac Clairsang, slide cua bac lam em xuc dong wa! cong trinh cua chung ta sap hinh thanh, va duong nhu rat gan thoi se co duoc. va nhung nam thang ngay xua lai ua ve, hic hic xuc dong day!
Tuy nhien, em thay the nay:
1. cac phan can co anh minh hoa o moi bai
2. hinh nhu dien dan hoi roi ram
3. can co logo cua truong, logo co dinh cac muc?
the thoi ah! em biet it ve cai nay, nen co gi "toi da" thi cac bac cho em xin loi a!

Saturday, July 22, 2006

Slide khung web (Create date 22.07.2006)

Anh da gui vao mail cua mot so nguoi 1 file Slide nhung Module co ban cua khung web, moi nguoi xem xong roi cho y kien ! Anh chi biet mail cua may nguoi nen khong the gui cho ca nhom. Moi nguoi gui tiep cho nhung ai chua biet nhe! Anh ghi ro ca ngay lam Slide do, va no se thay doi tung ngay.
from: Sang

Lập nhóm xử lý bài viết + ảnh

Xin chào mọi người !
Để tiện hơn cho công tác quản lý tài liệu và ảnh tớ đề nghị lập một nhóm chuyên xử lý thu thập tài liệu về dạng văn bản + ảnh !
Chức năng chính là xử lý các bài viết tay về dạng văn bản + thu thập những bài viết đã ở dạng văn bản .Và tập trung ảnh của trường và các khóa về một chỗ cho dễ xử lý .
Mong mọi người tham gia nhiệt tình .
Địa chỉ liên hệ : tmh172@yahoo.com
From : Hòa

Friday, July 21, 2006

From Vinh:Good news

La^m(12 Toan, 2000-2003) co noi viec nhom minh dang lam website voi thay Giang, thay noi bon minh cu lam di... Thay` se xem khung website va cho y' kien, cung nhu* dua tai` lieu cho bon minh`... Nhu vay la co su ung ho^. cua thay roi`... Anh em minh co^' len nhe'... hihi..

Gop y ti !!! From Dung

Minh vua xem qua ban demo cua anh Sang lam minh thay cung dep lam.Nhung minh co them 1 so y kien nhu sau
1> Cai baner nen chinh lai lay chinh hinh anh cua truong minh.Va thu2 nay minh se ve nha va den truong chup mot so hinh anh cua truong roi se gui cho nhom ki thuat chinh sua lai.
2> Trong phan Cuoc song theo minh thi nen them phan Club am nhac & dien anh va them phan Giao luu gap go.

day la y kien cua minh.
Dung

Mây cái ảnh Vinh nói đây. Anh sẽ cố gắng Demo nhiều hơn vào những ngày tới. Mong mọi người cho ý kiến. ANh thấy nọi dung cái khung chưa tối ưu lắm. mấy chú tham khảo mấy trang của các trường khác nữa đi.

[IMG]http://i68.photobucket.com/albums/i5/clairsang/Demo.png[/IMG]
[IMG]http://i68.photobucket.com/albums/i5/clairsang/Demo3.png[/IMG]
[IMG]http://i68.photobucket.com/albums/i5/clairsang/demo2.png[/IMG]

Thursday, July 20, 2006

from Lien!

Lien xin dua ra lich hoat dong nhu sau:
1. Lap to Noi Dung: Du kien se la nhung thanh vien cua cac lop, chia theo tung phan cua website de phu trach
a, to thong tin co dinh: Lien phu trach
b, to thong tin cap nhat: nho Doan truong hien nay phu trach
c, to dien dan: do Vinh phu trach chung
2. Viet phan co dinh: 2/8 to ve truong xin lai lieu, phan cong viet, den 15/8 xong
3. the thuc lam viec: lien type luon va gui mail cho cac thnah vien+ post len blog de moi nguoi nhat tri. sau do dien vao web. Tiep theo to KT phu trach. Neu co ban viet tay, to gui Hoa de type, xong post len. duoc chu a?
Tinh hinh hien nay: to chua co tai lieu gi ca. ai co tai lieu cho muon nhe. ai co may KTS thi thong bao cho muon mot buoi nhe
thanhks a lot! chuc mot ngay tot lanh

sách học php và mysql

 Ai quan tâm xin mời tham khảo địa chỉ download :
 http://tmh172.googlepages.com/php5.rar 
Nhóm kĩ thuật tham khảo nhé !!!
 Hòa

Nhóm kĩ thuật chú ý !!

 Hôm nào mọi người thống nhất lại xem ngôn ngữ viết cho wedsite là php+mysql
 hay là asp+sql server .
Anh Sáng hôm nào họp mọi người lại để thảo luận một số vấn đề về kĩ thuật .
  Hòa  

from Lim4pieces, Lien!

To: e'ryone. To dang bat dau khoi dong viet phan thong tin co dinh, de nghi cac ban cho y kien. dau thang 8 to se ve truong thu thap thong tin cua truong minh va dat van de voi Doan truong. Ai co the phu trach ca phan viec sau thi lien he voi to nhe:
1. phu trach anh (chup anh truong hien nay, anh tu lieu cac hoat dong Doan truong)
2. viet ve lich su truong (tu lien he nguon)
3. tim hieu danh sach giao vien, hoc sinh
co ban la nhung thong tin ban dau nhu vay. neu ai co bai viet ve nhung muc nay de nghi gui mail ve cho Lien de to tong hop lai nhe
Con phan thong tin cap nhat: tin tuc hoat dong thi chua can ngay
Phan "nghi va viet" can bat cu bai gi tam huyet nhat cua cac ban, khong gioi han pham vi chu de, gui nhanh cang tot. gui qua mai hoac blog!
Thong tin chi tiet, lien he: lim4pieces@yahoo.com